رای شماره 933 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ سوم جلسه شماره 4٧١ ـ ١٣٩٢/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای شھر نطنز

١٣/6/١٣٩٨ ٩٧٠٣66٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٩٣٣ مورخ ١٣٩٨/5/١5 با موضوع:

«ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 4٧١ ـ ١٣٩٢/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای شھر نطنز » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١5 شماره دادنامه: ٩٣٣ شماره پرونده: ٣66٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 4٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢4١٣٨١ ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر نطنز از جھت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاهھای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جھت استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شھر یـاد شده به موجب مصوبه سوم جلسه 4٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ با معافیت کلیه عوارض به کارکنان شھرداری به میزان ٢٠٠ مترمربع در یک طبقه و برای یک بار در طول دوران خدمت و مصوبه دوم جلسه چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ با اعطای تخفیف به متقاضیان عوارض حداکثر تا ١5 %موافقت کرده است.

مصوبات مذکور مغایر با قانون می باشد چرا که:

به موجب تبصره ٣ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا لغو شده است. از طرف دیگر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ١٢6٢ ـ ١٣٩٧/١١/٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر گلدشت را در مورد مشابه ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبه سوم جلسه 4٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه چھارم مورخ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز مغایر با تبصره ٣ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده بود و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه سوم جلسه شماره 4٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ شورای اسلامی شھر نطنز:

«شورای اسلامی شھر نطنز

ماره جلسه: 4٧١ تاریخ جلسه: ١٣٩٠/٨/٩

مصوبه سوم: نامه شماره 6٢6٣ ـ ١٣٩٠/٧/٢4 شھرداری در خصوص تخفیف کلیه عوارض احداث برای پرسنل شھرداری در جلسه مطرح گردید که پیرو بند ٢ مصوبه شماره 44٣ شورای شھر به تاریخ ١٣٩٠/4/١٩ مجدداً در جلسه مطرح که با توجه به توضیحات آقای شھردار در جلسه نھایتاً با تخفیف کلیه عوارض به میزان ٢٠٠ مترمربع در یک طبقه فقط برای یک بار در طول خدمت پرسنلی معاف و مقرر گردید مراتب در کلیه امور در شھرداری مد نظر قرار گیرد.»

ب) مصوبه دوم جلسه شماره 4٧١ ـ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر نطنز:

«شورای اسلامی شھر نطنز

شماره جلسه: 4 تاریخ جلسه: ١٣٩٢/٧/٢٢

 نامه شماره 4٩١6 ـ ١٣٩٢/6/٢٨ در خصوص تخفیف متقاضیان عوارض در شورا مطرح و با اتفاق نظر اعضا مقرر گردید حداکثر تا ١5%تخفیف در اختیار شھردار باشد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/١5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی شده است، ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جلمه آراء شماره 6٢٧ ـ ١٣٩٧/٧/4 و ٢6 ـ ١٣٩6/١/١5 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل به کارکنان شھرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوارھای اسلامی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده است، بنابراین مصوبه سوم جلسه 4٧١ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و مصوبه دوم جلسه 4 ـ ١٣٩٢/٧/٢٢ شورای اسلامی شھر به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدوداختیارات شورای اسلامی شھر نطنز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/176383/رای-شماره-933-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/