رای شماره 564 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 564 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

٩/4/١٣٩٨ ٩٨٠٠54٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠564 مورخ ١٣٩٨/٣/٢١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٣/٢١ شماره دادنامه: 564 شماره پرونده: 54٣/٩٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: سازمان جھاد کشاورزی استان کردستان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس سازمان جھاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ١/6٧٩١/ص ـ ١٣٩6/٣/٩ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«در راستای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند:

١ـ بر اساس ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سھم دولت ٢٠ درصد و سھم شاکی ٧ درصد می باشد که در خصوص شکایت کارکنان این سازمان و صدور حکم به محکومیت، موضوع احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، متأسفانه شعبات بدوی و تجدیدنظر علیرغم تقدیم لایحه دفاعیه و توضیحات مشروح مندرج در آن اقدام به صدور آراء مختلفی نموده اند.

٢ـ شعبه سوم تجدیدنظر، در پرونده شکایت آقای خلیل شھلایی ضمن صدور دادنامه شماره ٩6٠٩٩٧٠٩55٣٠٠١4٢ـ ١٣٩6/١/6 با رعایت قانون، موضوع پرداخت ٧ %حق بیمه سھم شاکی توسط خود شخص را به صراحت مورد صدور رأی قرار داده که کاملاً از  بروز ھرگونه ابھام در اجرای رأی جلوگیری و تکالیف شاکی و سازمان را مشخص نموده است.

٣ـ برخلاف رأی صدرالذکر، دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠١5٠٢١١4ـ ١٣٩5/٣/١١ صادره از شعبه ١5 دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠١55 ـ ١٣٩5/١/٣٠ به عنوان نمونه ھایی از آراء صادره به حضور ایفاد که در آن علیرغم تقدیم لوایح متعدد و اشاره به قوانین مجری، تکلیف موضوع به صراحت در دادنامه تعیین نگردیده و با ابھام در آراء صادره و به سبب صدور حکم کلی بدون تفکیک الزامات این سازمان و خود شاکی، موجب تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت ٧ %سھم شاکی به این سازمان نیز گردیده اند و در نتیجه در سنوات گذشته با اجرای قریب به سیصد مورد دادنامه موجب تضرر و تضییع حقوق بیت المال فراھم گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و استناد به بند ٢ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جھت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تأیید و لازم الاتباع اعلام نمودن دادنامه شماره ٩6٠٩٩٧٠٩55٣٠٠١4٢ـ ١٣٩6/١/6 صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر مورد استدعاست.»

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ١5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠١5٠٠٧٢١ با موضوع دادخواست آقای محمود مونسی به طرفیت ١ـ جھاد کشاورزی استان کردستان ٢ـ سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه معوقه و پذیرش و احتساب آن در سنوات به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠١5٠٢١١4ـ ١٣٩5/١١/٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به وظایف و مسئولیتھای اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه ھای اجتماعی و استقرار نظام ھماھنگ و تناسب با برنامه ھای تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به ھر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و مضافاً اینکه مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جھاد کشاورزی کردستان از تاریخ ١٣6٧/١١/٢6 تا ١٣6٨/١١/١5 و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و آراء شماره 5١٨ ـ 5١٧ـ ١٣٨6/٧/١5 و 6٧٨ ـ  ١٣٨6/٨/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جھاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان کردستان و الزام اداره مزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می نماید. این رأی به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩6٠٩٩٧٠٩566٠٠٠٢٢ـ ١٣٩6/١/١٩ شعبه ١6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ١٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠١٢٠٠٢٣٠ با موضوع دادخواست آقای سید مصطفی معافی مدنی به طرفیت جھاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ١٣٩5/٧/٢٠ تا ١٣6٣/٣/٣٠ و طرف دوم به پذیرش آن و احتساب در سابقه به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠١55 ـ ١٣٩5/١/٣٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی به طرفیت جھاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ١٣5٩/٧/٢٠ تا ١٣6٣/٣/٣٠ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 5١٧ـ 5١٨ ـ ١٣٨6/٧/١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد مورخ ١٣٧٢/٧/١٣ منعقده فیمابین جھاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی در بردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جھاد سازندگی از تاریخ ١٣5٧/١١/٢٢ و موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب  محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به رأی وحدت رویه فوق الذکر و مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩5٠٩٩٧٠٩566٠٠5٣4ـ ١٣٩5/6/٢4 شعبه ١6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ٣٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠٠٨٠٩ با موضوع دادخواست آقای خلیل شھلایی به طرفیت سازمان جھاد کشاورزی کردستان ـ سازمان تأمین اجتماعی کردستان و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١46١ـ ١٣٩5/6/١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جھاد کشاورزی کردستان و سازمان تأمین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ١٣6٧/٩/٢٢ تا ١٣٨٢/١/١ و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن با توجه به اینکه شاکی جھت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارائه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکر شده در نھاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بوده و اشتغال نامبـرده محرز و مسلم می باشد. لـذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن می باشد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ٣6 و ٣٩ و بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩6٠٩٩٧٠٩55٣٠٠١4٢ـ ١٣٩6/١/6 چنین رأیی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان تجدیدنظرخواه ملاحظه می شود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض عنه سازمان تجدیدنظرخواه ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ ١٣6٧/٩/٢٢ تا ١٣٨٢/١/١
نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ ١٣6٩/4/١ تا ١٣٨٢/١/١ پرداخت نموده است و نامه شماره ٣١/١٠٣٩5/د ـ ١٣٩4/5/٢٧ مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جھاد کشاورزی نیز آن را تأیید نموده  است به ھمین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علیھذا اولاً: سازمان جھاد سازندگی عھده دار پرداخت حق بیمه فاصله ١٣6٧/٩/٢٢ تا ١٣6٩/4/١ بوده است و دادنامه شماره ١46١ـ ١٣٩5/6/١ را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده ٧6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح می نماید. ثانیاً: با توجه به اینکه سھم شاکی (آقـای خلیل شھلایی) از نظر پـرداخت حـق بیمه بـه میزان ٧) %ھفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی می باشد سھم مذکور (٧ (%از میزان تعھد جھاد سازندگی کسر خواھد شد و پرداخت آن به عھده شخص نامبرده می باشد و بنا به مراتب موصوف و با اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظرخواھی مطروحه و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ١46١ـ ١٣٩5/6/١ صادره از شعبه ٣٧ بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ٣6 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سھم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی  می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سھم بیمه شده را کسر کرده و سھم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سھم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواھد بود. بنا به مراتب چون جھاد سازندگی در سالھای مورد ادعـای شاکیان کـه حقوق آنان را پـرداخت کرده بـه وظیفـه مقرر در مـاده ٣6 قانون یاد شده در کسر سھم حـق بیمه کـارگر عمل نکرده است مکلف بـه پرداخت سھم حق بیمه کـارگر بـه سازمان تأمین اجتماعی است در نتیجـه آراء شعبـه ١6 تجـدیـدنظر دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩5٠٩٩٧٠٩566٠٠5٣4ـ ١٣٩5/6/٢4 و ٩6٠٩٩٧٠٩566٠٠٠٢٢ـ ١٣٩6/١/١٩ که در مقام تأیید آراء شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠١55 ـ ١٣٩5/١/٣٠ و ٩5٠٩٩٧٠٩٠١5٠٢١١4ـ ١٣٩5/١١/٣ شعب ١5 و ١٢ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سھم کارگر بر عھده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

مرتضی علی اشراقی رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی