رای شماره 2132 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١46
چھارشنبھ،٢٨ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١5٨٠
رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
٢6/١٢/١٣٩٧ ٩٧٠١٩٩٧ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢١٣٢ مورخ ١٣٩٧/١٢/١4 با موضوع: « ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٢/١4 شماره دادنامه: ٢١٣٢ شماره پرونده : ١٩٩٧/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان حمیدرضا جھانی راد و مجید شاه حسینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال شماره ١ بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار : آقایـان حمیدرضا جھانی راد و مجید شاه حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره ١ بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢  را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، متأسفانه شھرداری گنبد کاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شھرستان در ازای درخواست قانونی اینجانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت ٣45/٧٢ مترمربع دارای پلاک ثبتی ١4/٩6٢ بخش ١٠ حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات ھیأت عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ ھنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل و انتقال املاک نموده است. نظر به اینکه مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق الصدور به دیوان عمومی ھیأت ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ45٩ و 4/١١/١٣٨٩ ـ4٩٢ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ 6٢٧ ،١6/5/١٣٩١ ـ ٢٧5 ،١٧/6/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ شماره عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاستھای اجرایی بودجه سال ١٣٩٧ به شھرداری در بندھای دوم و سوم ماده ٣6 صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیرقانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره ٧٣٠ ـ ١٣٩6/٨/٢ ھیأت عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شھرستان گنبد کاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل و انتقال) که بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، مورد استدعاست.

« متعاقباً شاکیان به موجب نامه ای که به شماره ٩٧ـ ١٩٩٧ـ ١ مورخ ١٣٩٧/٩/5 ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، احتراماً اینجانبان حمیدرضا جھانی راد و مجید شاه حسینی شاکیان پرونده ١٩٩٧/٩٧ مبنی بر شکایت و خواسته موضوع، بدین وسیله اصلاح می گردد خواسته موضوع شکایت ابطال ماده ١٢ ،بند 5 ،گزینه ١) جھت زمینھای تا 5٠٠ مترمربع p١ محاسبه می گردد) مصوبه شورای اسلامی شھرستان گنبد کاووس می باشد. لذا خواھشمند است با عنایت به ُ بعد مسافت و شرایط سخت ایاب و ذھاب برای اینجانبان نسبت به پذیرش درخواست کتبی اینجانبان دستورات لازم را مبذول فرمایید. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سال ١٣٩٧ و بعد از آن، شھرداری گنبد کاووس
.............

١٢ـ 5 :(ھرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواھند گرفت.

١) جھت زمینھای تا 5٠٠ مترمربع p١ محاسبه می گردد. »

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٢/١4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند ، فلذا ھیأت عمومی پس از
بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ، مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید .»

نظر به اینکه در رأی شماره ٢٧5 ـ ١٣٩١/5/٢6 و سایر دادنامه ھای مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در تصویب فراز اول بند ١٢ـ 5 ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان عوارض تفکیک عرصه (قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری ) جھت زمینھای تا 5٠٠ مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند ١٢ـ 5 ماده ١٢ تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١46
چھارشنبھ،٢٨ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١5٨٠
رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
٢6/١٢/١٣٩٧ ٩٧٠١٩٩٧ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢١٣٢ مورخ ١٣٩٧/١٢/١4 با موضوع: « ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٢/١4 شماره دادنامه: ٢١٣٢ شماره پرونده : ١٩٩٧/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان حمیدرضا جھانی راد و مجید شاه حسینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال شماره ١ بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار : آقایـان حمیدرضا جھانی راد و مجید شاه حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره ١ بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢  را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، متأسفانه شھرداری گنبد کاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شھرستان در ازای درخواست قانونی اینجانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت ٣45/٧٢ مترمربع دارای پلاک ثبتی ١4/٩6٢ بخش ١٠ حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات ھیأت عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ ھنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل و انتقال املاک نموده است. نظر به اینکه مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق الصدور به دیوان عمومی ھیأت ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ45٩ و 4/١١/١٣٨٩ ـ4٩٢ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ 6٢٧ ،١6/5/١٣٩١ ـ ٢٧5 ،١٧/6/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ شماره عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاستھای اجرایی بودجه سال ١٣٩٧ به شھرداری در بندھای دوم و سوم ماده ٣6 صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیرقانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره ٧٣٠ ـ ١٣٩6/٨/٢ ھیأت عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شھرستان گنبد کاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل و انتقال) که بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، مورد استدعاست.

« متعاقباً شاکیان به موجب نامه ای که به شماره ٩٧ـ ١٩٩٧ـ ١ مورخ ١٣٩٧/٩/5 ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، احتراماً اینجانبان حمیدرضا جھانی راد و مجید شاه حسینی شاکیان پرونده ١٩٩٧/٩٧ مبنی بر شکایت و خواسته موضوع، بدین وسیله اصلاح می گردد خواسته موضوع شکایت ابطال ماده ١٢ ،بند 5 ،گزینه ١) جھت زمینھای تا 5٠٠ مترمربع p١ محاسبه می گردد) مصوبه شورای اسلامی شھرستان گنبد کاووس می باشد. لذا خواھشمند است با عنایت به ُ بعد مسافت و شرایط سخت ایاب و ذھاب برای اینجانبان نسبت به پذیرش درخواست کتبی اینجانبان دستورات لازم را مبذول فرمایید. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سال ١٣٩٧ و بعد از آن، شھرداری گنبد کاووس
.............

١٢ـ 5 :(ھرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواھند گرفت.

١) جھت زمینھای تا 5٠٠ مترمربع p١ محاسبه می گردد. »

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٢/١4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند ، فلذا ھیأت عمومی پس از
بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ، مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید .»

نظر به اینکه در رأی شماره ٢٧5 ـ ١٣٩١/5/٢6 و سایر دادنامه ھای مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در تصویب فراز اول بند ١٢ـ 5 ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان عوارض تفکیک عرصه (قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری ) جھت زمینھای تا 5٠٠ مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند ١٢ـ 5 ماده ١٢ تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران