رای شماره 1917 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٩١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١5 مصوبھ مورخ ١٣٩5 ١٢ ١ ھیأت رئیسھ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان چھارمحال و بختیاری موضوع نامھ شماره ١٨ ٩5 ١4٧١١٢ پ د ـ ١٣٩٢ ١٢ ٢

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣٧
پنج شنبھ،٢٣ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١55٨
رأی شماره ١٩١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١5 مصوبھ مورخ ١٣٩5/١٢/١ ھیأت رئیسھ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان چھارمحال و بختیاری موضوع نامھ شماره ١٨/٩5/١4٧١١٢/پ/د ـ ١٣٩٢/١٢/٢
٢4/١١/١٣٩٧ ٩6٠١٢٢٩ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩١٧ مورخ ١٣٩٧/١٠/١١ با موضوع: « ابطا بند ١5 مصوبه مورخ ١٣٩5/١٢/١ ھیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان چھارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ١٨/٩5/١4٧١١٢/پ/د ـ ١٣٩٢/١٢/٢ « جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٠/١١ شماره دادنامه: ١٩١٧ شماره پرونده : ١٢٢٩/٩6
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ھوشنگ دھقانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١5 مصوبه مورخ ١٣٩5/١٢/١ ھیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان چھارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ١٨/٩5/١4٧١١٢/پ/د ـ ١٣٩5/١٢/٢ و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ١5 مصوبه مورخ ١٣٩5/١٢/١ ھیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان چھارمحال و بختیاری و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواھان صدرالذکر با عنایت به حکم بازنشستگی شماره ١٠ ـ ١١ـ ١٣٩5/١٢/٢6 به افتخار بازنشستگی از دانشگاه علوم پزشکی استان چھارمحال و بختیاری نایل گردیدم و با عنایت به اینکه بنا به نیاز واحد مربوطه از بدو خدمت (١٣66/٧/١) بیش از ١5 روز مرخصی استحقاقی خود را استفاده ننموده ام اما علی رغم اینکه بر اساس ماده ٣ دستورالعمل موضوع بند ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرھیأت علمی دانشگاه مرخصی استفاده نشده این دسته از کارکنان قراردادی به میزان ١5 روز در پایان سال بازخرید می گردد و نیز با توجه به بخشنامه شماره ١4/4٠٣65٠ الف ـ ١٣٨6/١١/١٣ دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع که اشعار می دارد: با توجه به ماده٣ دستورالعمل تبصره٣ ماده٢ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای غیرھیأت علمی، نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی افراد مشمول ھمانند کارکنان پیمانی خواھد بود خوانده ازدبازخرید ایام مرخصی استفاده نشده اینجانب و پرداخت آن استنکاف نموده و با طرح موضوع در ھیأت رئیسه دانشگاه و تصویب بند ١5دمصوبه مورخ ١٣٩5/١٢/١ موضوع نامه شماره ١٨/٩5/4٧١١٢/پ/د [١٨/٩5/١4٧١١٢/پ/د] ریاست دانشگاه موجبات تضییع حقوقداینجانب را فراھم نموده است.

علی ایحال با در نظر گرفتن این مھم که اینجانب بنا به ضرورت و نیاز واحد مربوطه از ایام مرخصی استحقاقی خود استفاده ننموده بهدموجب ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو مصوبه مذکور ھیأت رئیسه دانشگاه و الزام خوانده بهدبازخرید ایام مرخصی استفاده نشده نظیر کارکنان پیمانی دانشگاه مورد استدعا میباشد. ضمناً شایان ذکر است جمع مرخصی لحاظدشده در طول خدمت برای اینجانب یکصد و ده روز محاسبه گردیده است. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ھایی کهدبه شماره ١٢٢٩ ـ ٩6 ـ ١ـ ١٣٩6/١٢/٨ و ٢5٢٣ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی شده، پاسخ داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیات

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩6/١٠/6 در خصوص پرونده کلاسه ١٢٢٩/٩6 مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقضدقوانین و مقررات را توسط ھیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چھارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می رسانم ھماندگونه که مستحضر می باشید به موجب بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ھمچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور،ددانشگاھھای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین نامه اداری و استخدامی مصوب ھیأت امنای خود می باشند، ھمچنین برداساس بند ٣ ماده ٢ آییننامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره ٣ موضوع آیین نامه اخیرالذکر ھمانند سایر کارکناندپیمانی به مدت ١5 روز در پایان ھر سال قابل ذخیره می باشد. ولی متأسفانه ھیأت رئیسه خوانده به موجب بند 5 ١5 مصوبه مورخ ١٣٩5/١٢/٢ موضوع نامه شماره ١٨/٩5/١4٧١١٢/پ/د برخلاف آیین نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم
وجود سابقه غیرقابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراھم نموده است. علی ھذا با مطمع نظر داشتن این مھم که مصوبه ھیأت رئیسه مغایر با بند ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیرھیأت علمی دانشگاھھای علوم پزشکی مصوب ھیأت امنای دانشگاه می باشد تصدیق خواھید فرمود. مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات ھیأت امنا خارج از حدود اختیارات ھیأت رئیس دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است.»

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً عطف به اخطاریه آن مرجع در خصوص پرونده کلاسه ١٢٢٩/٩6 مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط ھیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چھارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می رسانم ھمان گونه که مستحضر می باشید به موجب بند الف ماده 4٩ قانون برنامه چھارم توسعه و بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ھمچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاھھای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین نامه اداری و استخدامی مصوب ھیأت امنای خود می باشند و به واقع مصوبات ھیأت امناء در حکم قانون بوده و برای دانشگاھھای علوم پزشکی لازم الاجرا می باشد. علی ایحال با عنایت به این مھم که دستورالعمل انقعاد قرارداد موضوع تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرھیأت علمی دانشگاھھای علوم پزشکی به عنوان یکی از مصوبات ھیأت امناء لازم الاجرا می باشد و ھمچنین با مطمع داشتن این حکم که بر اساس بند ٣ ماده ٢ آیین نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره ٣ موضوع آیین نامه اخیرالذکر ھمانند سایر کارکنان پیمانی به مدت ١5 روز در پایان ھر سال قابل ذخیره می باشد. از این رو تصدیق خواھید فرمود مصوبه ھیأت رئیسه خوانده موضوع بند ١5 مصوبه مورخ ١٣٩5/١٢/٢ موضوع نامه شماره ١٨/٩5/١4٧١١٢/پ/د برخلاف آیین نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیرقابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراھم نموده است. علی ھذا با مطمع نظر داشتن این مھم که مصوبه ھیأت رئیسه مغایر با بند٣ ماده٢ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیرھیأت علمی دانشگاھھای علوم پزشکی مصوب ھیأت امنای دانشگاه می باشد تصدیق خواھید فرمود مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات ھیأت امنا خارج از حدود اختیارات ھیأت رئیسه دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان چھارمحال و بختیاری

بسمه تعالی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

با سلام و احترام

کلیه مصوبات صورتجلسه مورخ ١٣٩5/١٢/١ ھیأت رئیسه دانشگاه به شرح زیر حضورتان ارسال می گردد: مستدعی است دستورات لازم را در راستای اجرای مصوبات مذکور صادر و نتیجه اقدامات را به دفتر اینجانب اعلام فرمایید.

١5ـ نامه شماره ١٨/٩5/١٢٣٧٨٩/پ/د ـ ١٣٩5/١٠/١5 معاون توسعه مدیریت و منابع در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی ھای پرسنل تبصره ٣ ماده ٢ در سالھای ١٣٨٩ و ١٣٨٨ و ١٣٨٧ مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مھلت تعیین شده برای ھیچ کدام از پرسنل ذخیره مرخصی لحاظ نگردد. ـ رئیس دانشگاه »

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب بھمن سال ١٣٩5 و بند (ب) از ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که در زمان صدور مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است، دانشگاھھا در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیر مربوطه می رسد عمل می کنند و در ماده ٧١ آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیرھیأت علمی مصوب سال ١٣٩١ مقرر شده: «... حداکثر نیمی از مرخصی سی روزه کارمندان در ھر سال قابل ذخیره شدن است.» بنابراین ھیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چھارمحال و بختیاری خارج از حدود صلاحیت خود مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم ذخیره شدن مرخصی کارکنان قراردادی را تصویب کرده اند و از این روی بند ١5 مصوبه مورخ ١٣٩5/١٢/١ ھیأت رئیسه دانشگاه موضوع نامه شماره ١٨/٩5/١4٧١١٢/پ/د ـ ١٣٩5/١٢/٢ مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران