رای شماره 1926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٩٢6 ـ ١٣٩٧ ١٠ ١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣٧
پنج شنبھ،٢٣ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١55٨
رأی شماره ١٩٢6 ـ ١٣٩٧/١٠/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
٢4/١١/١٣٩٧ ٩6٠١٢6٣ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٢6 مورخ ١٣٩٧/١٠/١٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٠/١٨ شماره دادنامه: ١٩٢6 شماره پرونده : ١٢6٣/٩6
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامعباس کافی و خانم میترا افتخاری یزدی با وکالت آقای عباس افچنگی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه یکصد و شصت و دومین جلسه شورا به شماره ١٠٣٩6ـ١٣٨5/4/4 ،شصت و نھمین جلسه شورا به شماره ٢4٧٢ـ ١٣٨6/١٠/٢5 ،شصت و سومین جلسه شورا به شماره ٢١٠٠ ـ ١٣٨6/٩/١٣ و پنجاھمین جلسه شورا به شماره ١٣٣٨ ـ ١٣٨6/٧/١٧ از مصوبات شورای اسلامی شھر سبزوار
گردش کار : آقای عباس افچنگی به وکالت از آقای غلامعباس کافی و خانم میترا افتخاری یزدی به موجب درخواستی که به شماره ٣٢6٢٢ـ ١٣٩6/٨/٢٩ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب عباس افچنگی وکیل غلامعباس کافی و میترا افتخاری یزدی به استحضار می رساند: طبق ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شھر به عھده شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و تدوین و تصویب طرح تفصیلی شھرھا با رعایت ضوابط مربوط به نقشه جامع شھر در زمره وظایف و مسئولیتھای کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون فوق الذکر می باشد. این در حالی است که بر خلاف بند ٢٣ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران که وظایف شورای اسلامی شھر در خصوص شھرسازی، نظارت بر اجرای طرحھای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانھا، میادین و فضاھای سبز و تأسیسات عمومی شھر طبق مقررات موضوعه می باشد و لاغیر. شورای اسلامی شھر سبزوار در استان خراسان رضوی با تصویب مصوبه ھایی به شماره ھای ١٠٣٩6 ـ ١٣٨5/4/4 ،١٣٣٨ ـ ١٣٨6/٧/١٧ ،٢١٠٠ ـ ١٣٨6/٩/١٣ و ٢4٧٢ـ ١٣٨6/١٠/٢5 در خارج از حدود و اختیارات و صلاحیت خود چنین مصوب نموده که «با توجه به ایراداتی که در طرح تفصیلی سال ١٣٨4 بوده بایستی در مناطق طرح ١٣5٨ ،ھمان طرح تفصیلی قبلی ١٣5٨ ملاک عمل قرار گیرد.» این در حـالی است کـه بـا تصویب طـرح تفصیلی سال ١٣٨4 ،عملاً طرح تفصیلی سال ١٣5٨ منسوخ شده می باشد و نامه شماره ١٢/١4١6٢ـ ١٣٩6/٢/٢٠ مدیر شھرسازی و معماری اداره کل راه و شھرسازی خراسان رضوی مؤید صحت این مطالب است که نقشه تفصیلی ملاک عمل شھرستان سبزوار سال ١٣٨4 می باشد، لذا با امعان نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه مصوبات فوق الذکر بدون رعایت مقررات قانونی فوق الذکر و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شھرستان سبزوار تنظیم و تصویب شده است و مصوبات مذکور مغایر ھدف و حکم مقنن تلقی می گردد، مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و مواد ١٣ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨5 تقاضای ابطال مصوبات به شماره ھای ١٠٣٩6 ـ ١٣٨5/4/4 ،١٣٣٨ ـ ٢5/١٠/١٣٨6 ـ٢4٧٢ و ١٢/٩/١٣٨6 ـ ٢١٠٠ ، ١٧/٧/١٣٨6 شورای شهر سبزوار مورد استدعاست.

ضمناً با توجه به اینکه شھرداری سبزوار اصول مصوبات را در اختیار اینجانب قرار نداده و صرفاً در پرونده کلاسه ٩5١55٠ شعبه ٣٠ سابق (6 جدید) دیوان عدالت اداری بدان اشاره که به پیوست ضمیمه می باشد از آن مقام عندالاقتضاء بدواً تقاضای دستورات مقتضی ً به تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

در خصوص ارائه اصول مصوبات از شھرداری سبزوار مستندا متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه یکصد و شصت و دومین جلسه شورا به شماره ١٠٣٩6 ـ ١٣٨5/4/4:

«شھرداری محترم سبزوار

سلام علیکم

احتراماً نظر به درخواست شماره ٢/5/٣٨٣٣ـ ١٣٨5/٣/٢5 فرمانداری شھرستان سبزوار به استحضار می رساند:

شورا در یکصد و شصت و دومین جلسه خود مصوب نمود: ١ محدوده سال ١٣5٨ طبق طرح تفصیلی سال ١٣5٨ اعمال گردد. ٢ـ محدوده ھای الحاقی کلاته سیفر، صالح آباد، قلعه نو، شرق کال عیدگاه و زیر جایگاه نماز جمعه طبق طرح تفصیلی سال ١٣٨5 اعمال گردد و در بقیه موارد الحاقی به محدوده بعد از اعلام نظر شھرداری مورد بررسی قرار خواھد گرفت. ـ رئیس شورای اسلامی شھر سبزوار »

ب) مصوبه شصت و نھمین جلسه شورا به شماره ٢4٧٢ـ ١٣٨6/١٠/٢5:

«شھرداری محترم سبزوار

سلام علیکم

با سلام و صلوات بر محمدو آل محمد، احتراماً پیرو نامهھای شماره ١٣٣٨ ـ ١٣٨6/٧/١٧ و ٢١٠٠ ـ ١٣٨6/٩/١٣ موضوع اجرای طرح تفصیلی سال ١٣٨5 در مناطق شمال شھر و با عنایت به مصوبه شصت و نھمین جلسه شورا، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اجرای طرح تفصیلی سال ١٣٨5 فقط در قسمت شمال شھر، امتداد و شمال خیابان رازی از امتداد محدوده خدماتی تا انتھای محدوده خدماتی از شرق تا غرب برابر ضوابط طرح و رعایت مقررات و قوانین مربوطه اقدام فرمایند و شروع و ضوابط طرح را طی اطلاعیه ای به نظر کلیه مالکین مناطق مذکور برسانند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر سبزوار »

ج) مصوبه شصت و سومین جلسه شورا به شماره ٢١٠٠ ـ ١٣٨6/٩/١٣:

«شھرداری محترم سبزوار

سلام علیکم

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً پیرو نامهھای شماره ١٣٣٨ـ١٣٨6/٧/١٧ و ٢١٠٠ـ ١٣٨6/٩/١٣ موضوع اجرای طرح تفصیلی سال ١٣٨5 در مناطق شمال شھر و با عنایت به مصوبه شصت و سومین جلسه شورا، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اجرای طرح تفصیلی سال ١٣٨5 فقط در قسمت شمال شھر، امتداد و شمال خیابان رازی از امتداد محدوده خدماتی تا انتھای محدوده خدماتی از شرق تا غرب برابر ضوابط طرح و رعایت مقررات و قوانین مربوطه اقدام فرمایند و شروع و ضوابط طرح را طی اطلاعیه ای به نظر کلیه مالکین مناطق مذکور برسانند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر سبزوار »

د) مصوبه پنجاھمین جلسه شورا به شماره ١٣٣٨ ـ ١٣٨6/٧/١٧:

شھرداری محترم سبزوار

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ١٧6٣٨ ـ ١٣٨6/6/٢٨ به استحضار می رساند: شورا در پنجاھمین جلسه خود مصوب نمود شھرداری در اسرع وقت نسبت به صدور پروانه ساختمانی مسکونی در مناطق اشاره شده طبق طرح تفصیلی سال ١٣٨5 ـ ١٣٨4 اقدام نماید.

ـ رئیس شورای اسلامی شھر سبزوار »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سبزوار به موجب لایحه شماره ٣٣4٨٩ ـ ١٣٩٧/5/٨ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً در پاسخ به شکایت آقای غلامعباس کافی و خانم میترا افتخاری یزدی موضوع پرونده و ١٢/٩/١٣٨6 ـ ٢١٠٠ ،١٧/٧/١٣٨6 ـ ١٣٣٨ ،4/4/١٣٨5 ـ ١٠٣٩6 شماره ھای مصوبه ابطال درخواست بر مبنی ٩6٠١٢6٣ کلاسه ٢4٧٢ـ ١٣٨6/١٠/٢5  شورای اسلامی شھر سبزوار به استحضار می رساند: با توجه به اینکه طرح تفصیلی مصوب سال ١٣٨4 شھر سبزوار دارای اشکالات عدیده ای بوده که در آن خیابانھای سطح شھر به سه صورت (دارای تعریض، دارای کاھش عرض و فاقد تعریض) ھمچنین اختصاص کاربریھای جدید بوده که این موارد به دلیل مسائل مالی و مالکیتی دارای تبعات زیادی بوده و شھرداری سبزوار توان مالی و اعتبارات لازم برای اجرای طرح تعریض و بازگشایی خیابانھا را نداشته است، ھمچنین در خصوص کاھش عرض خیابان نیز احتمال بروز مشکلات مالکیتی بین مالکین حاشیه خیابان و شھرداری محتمل بوده که حل ھر کدام از آنھا در دادگاھھای صالحه سالھا به طول می انجامید و عملاً شھرداری وارد معضلات شدید مالکیتی با شھروندان میشده است که شھرداری طی لایحه ای از شورای اسلامی شھر تقاضای اجرای طرح تفصیلی ١٣5٨ در مناطق طرح تفصیلی قبلی (5٨) را نموده و شورای اسلامی شھر سبزوار طی مصوبه شماره ١٠٣٩6 ـ ١٣٨5/4/4 به شھرداری اجازه داده است پاسخ گویی محدوده سال١٣5٨ را طبق طرح تفصیلی سال ١٣5٨ در نظر گرفته و در خصوص سایر مناطق که در طرح تفصیلی سال ١٣٨4 الحاق گردیده است بر اساس طرح تفصیلی ١٣٨4 پاسخگویی به شھروندان انجام گیرد. قابل ذکر است از سال١٣٨5 تا کنون یعنی حدود ١٢سال است که شھرداری برابر مصوبه مذکور به شھروندان پاسخگویی می نماید، لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد شکایت نامبرده را دارم. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣5١ ،شھرداریھا مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ می باشند و در موارد ابھام و اختلاف نظر، طبق تبصره ماده مذکور مقرر شده است: « در موارد ابھام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحھای جامع و تفصیلی شھر موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شھرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواھد شد ». از طرفی طبق بند ٣4 ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 و اصلاحات بعدی، بررسی و تأیید طرحھای ھادی و جامع شھرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شھرھا پس از ارائه آن توسط شھرداری و ارسال آن به مراجع ذیربط قانونی جھت تصویب نھایی از جمله وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا است، بنابراین مصوبات مورد شکایت مبنی بر تجویز اجرای طرح تفصیلی سال ١٣5٨ با بودن طرح تفصیلی مصوب سال ١٣٨5 ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران