رای شماره 1880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ذیل بند (٢) ماده واحده مصوبھ شماره ٣ 654 ش ـ ١٣٨٧ ٢ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد

رای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣6
سھ شنبھ،٢١ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١556
رأی شماره ١٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند (٢ (ماده واحده مصوبھ شماره ٣/654/ش ـ ١٣٨٧/٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد
١6/١١/١٣٩٧ ٩٧٠٠٠١٧ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٨٠ مورخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل بند (٢) ماده واحده مصوبه شماره ٣/654/ش ـ ١٣٨٧/٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٩/٢٧ شماره دادنامه: ١٨٨٠ شماره پرونده : ١٧/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل بند (٢) ماده واحده مصوبه شماره ٣/654/ش ـ ١٣٨٧/٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢45٠١٣ـ ١٣٩6/١١/٧ اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، پس از تصویب قانون تسری آیین نامه معاملات شھرداری تھران به شھرداریھای کلان شھرھا و مراکز استانھا در تاریخ ١٣٩٠/٢/4 ،شورای اسلامی شھر مشھد طی مصوبه شماره ٣/٩١/٢٣4/ش ـ ١٣٩١/١/٢4 نسبت به اعمال برخی اصلاحات و تغییرات در آن اقدام نموده و در قالب مصوبه شورای اسلامی شھر جھت اجرا به شھرداری مشھد ابلاغ کرده است. مطابق تبصره ذیـل بند (٢) مـاده واحـده مصوبـه شمـاره ٣/654/ش ـ ١٣٨٧/٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد، تصریح شده است که بابت ضمانت نامه حسن اجرای تعھدات در قراردادھای سه ساله، در سال اول از پیمانکاران ضمانت نامه بانکی و برای دو سال باقی مانده ، سفته دریافت گردد. با عنایت به اینکه مطابق آیین نامه معاملات شھرداری تھران تسری یافته به شھرداری کلان شھرھا و مراکز استانھا، سفته از جمله تضامین معتبر بابت حسن انجام تعھدات نمی باشد، اقدام شورای اسلامی شھر در تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعھدات بر خلاف بند (5) ماده ١١ آیین نامه معاملات شھرداری صورت گرفته است.

بنابراین تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعھدات در قالب سفته به موجب تبصره ذیل بند ٢ ماده واحده مصوبه شماره ٣/654/ش ـ ١٣٨٧/٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد برخلاف بند (5) ماده ١١ آیین نامه معاملات شھرداری تھران مصوب سال ١٣55 با اصلاحات بعدی به شھرداریھای مراکز استانھا، کلان شھرھا و شھرھای بالای یک میلیون نفر جمعیت است. بر اساس تبصره ٢ بند «د» ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی خارج از نوبت به موضوع و اصدار رأی مبنی بر ابطال بند ٢ ماده واحده مصوبه مذکور به استناد ماده ١ و بند ١ ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١٧ـ ١ مورخ ١٣٩١/٢/١٩ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٢٠56 ـ ١٣٩٧/١/٢٧ به آگاھی می رساند: تبصره ذیل بند(٢) ماده واحده مصوبه شماره ٣/654/ش ـ ١٣٨٧/٢/٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد برخلاف بند (5) ماده ١١ آیین نامه معاملات شھرداری تھران با اصلاحات بعدی آن (که طبق قانون اصلاح و تسری آیین نامه معـاملات شھرداری تھران مصوب ١٣55 با اصلاحات بعدی به شھرداریھای مراکز استانھا، کلان شھرھا و شھرھای بالای یک میلیون نفر جمعیت بر شھرداری مذکور حاکمیت دارد) می باشد. ضمن آن که اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مغایرت یاد شده از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. »

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده واحده : به شھرداری مشھد اجازه داده می شود به منظور ترغیب پیمانکاران متقاضی خرید ماشین آلات مکانیزه خدمات شھری برای مشارکت در زمینه رفت و روب معابر و جمع آوری زباله از سطح شھر، تسھیلاتی را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط اعطاء نمایند:

١ـ.........

٢ـ پیمانکاری که در مناقصه به عنوان برنده معرفی می گردد علاوه بر مدت سه سال قرارداد در صورت رضایت کامل کارفرما و دستگاه نظارت و در صورتی که ماشین آلات جمع آوری زباله را مکانیزه و حداقل 5٠ %سطح معابر پیمان را به صورت مکانیزه رفت و روب نماید، قرارداد تا دو سال دیگر (در مجموع 5 سال) تمدید می گردد.

تبصره : ضمانت نامه حسن اجرای تعھدات مربوطه باید بر اساس مبلغ کل قرارداد اخذ گردد که به ازاء مبلغ برآورد سال اول ضمانت نامه بانکی و برای دو سال بعد سفته دریافت می شود .»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق ماده ٩ قانون آیین نامه مالی شھرداریھا ، شھرداری مکلف است ھنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ١٠ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند و شورای اسلامی شھر مشھد برخلاف ماده ٩ اقدام کرده و با تفکیک مدت برای دو سال آخر، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه را به سفته تبدیل نموده است، بنابراین مصوبه در تفکیک و اخذ ضمانت نامه به صورت سفته مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران