رای شماره 1881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ مورخ ١٣٩5 ٢ ١ ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣6
سھ شنبھ،٢١ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١556
رأی شماره ١٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ مورخ ١٣٩5/٢/١ ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان
٢٣/١١/١٣٩٧ ٩6٠١54٧ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٨١ مورخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ١٣٩5/٢/١ ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٩/٢٧ شماره دادنامه: ١٨٨١ شماره پرونده : ١54٧/٩6
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩5/٢/١ ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢١5٠٨٣ـ ١٣٩6/١٠/4 ،ابطال مصوبه مورخ ١٣٩5/٢/١ ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبه مورخ ١٣٩5/٢/١ ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در مصوبه مذکور تصریح شده است «مصوبه به استناد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی دانشگاھھای عضو به کمیسیون دائمی ھیأت امناء تفویض گردید». با توجه به اینکه در قوانین مربوط مجوزی برای تفویض اختیار وظایف قانونی ھیأت امناء به مراجع دیگر پیش بینی نگردیده و در بند (ھـ) ماده ٧ قانون تشکیل ھیأت امنای دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی مصوب سال ١٣6٧ شورای عالی انقلاب فرھنگی نیز چنین اجازه ای ملاحظه نمی شود و اختیارات ھیأت امناء دانشگاھھا به اعتبار شخصیت اعضای آن است و ھر نوع تفویض و واگذاری اختیار در دستگاھھای دولتی به مراجع دیگر، مستلزم اجازه مراجع قانونی است، بنابراین مصوبه مذکور خارج از اختیار ھیأت امنای آن دانشگاه می باشد، از این رو در اجرای تبصره ٢ بند (د) ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود، خواھشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق الذکر در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

گفتنی است چنانچه در رسیدگی به مصوبه ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا به مصوبه جلسه 6٣٠ مورخ ١٣٨٧/6/١٢ شورای عالی انقلاب فرھنگی استناد شود، باید گفت به موجب اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مصوبات خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات واضعین قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد. از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرھنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یک مرجع قضایی قانونی (که مورداشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ١٣٩٢) حدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است: «١ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود...» و در تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین نامه ھا، بخشنامهھا و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات تصمیمات شورای نگھبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفھوم مخالف آن این است که به غیراز این مصوبات، مصوبات سایر دستگاھھای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی قابل رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه 6٣٠ ـ ١٣٨٧/6/١٢ شورای عالی انقلاب فرھنگی به مصوبه خلاف ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

ھیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ھفتم ھیأت امنای مورخ ١٣٩5/٢/١

دستور ھفتم: (موضوع مصوبه مورخ ١٣٩4/١١/١4 کمیسیون دائمی) گزارش حسابرسی سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ١٣٩4 دانشگاھھای عضو ھیأت امناء

مصوبه:

 به استناد بند «ب» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ھـ» ماده ٧ قانون نحوه تشکیل ھیأتھای امنای دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا، گزارش حسابرسی سال ١٣٩٢ دانشگاه نھاوند و گزارش حسابرسی سال ١٣٩٣ دانشگاھھای بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضا به تصویب رسید و مقرر گردید در خصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد. ھمچنین انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی سال ١٣٩4 دانشگاھھای عضو، به کمیسیون دائمی ھیأت امنای آتی تفویض گردید.

 موارد مربوط به دانشگاه بوعلی سینا:

١ـ انجام تعدیل سنواتی بابت زمین ھای دانشگاه

٢ـ پیگیری رفع ایراد ثبت سوابق ریالی عملیات انبار در سیستم حسابداری

٣ـ تفکیک اقلام اموال و اثاثیه سنوات گذشته

4ـ پیگیری استقرار سیستم حسابداری دارایی ھای ثابت

5 ـ سامان دھی ساختمانھای فاقد سند مالکیت

6 ـ پیگیری اسناد مالکیت املاک تصرف نشده واقع در تپه مصلی از طریق استانداری و مسئولین ارشد استان

 موارد مربوط به دانشگاه ملایر:

١ـ اقدام برای استقرار نظام حسابداری تعھدی

 موارد مربوط به دانشگاه نھاوند:

١ـ تعیین تکلیف ملک خریداری شده از اداره اطلاعات شھرستان نھاوند تا نشست بعدی ھیأت امنا

٢ـ تأدیه ذخیره سنوات کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه

 دستور ھشتم: (موضوع مصوبه مورخ ١٣٩4/١٢/١٢ کمیسیون دائمی)

 جابجایی بخشی از اعتبارات مصوب ھزینه ای برنامه کارشناسی دانشگاه ملایر به برنامه خدمات رفاھی دانشجویان

مصوبه:

 به استناد بند «ب» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ٢ ماده ٢6 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به نامه شماره ٣4١٠ ـ ١٣٩4/١٠/٢١ دانشگاه ملایر با جابجایی مبلغ ٨/٧٨٠ میلیون ریال اعتبارات مصوب ھزینه ای برنامه کارشناسی سال ١٣٩4 این دانشگاه به برنامه خدمات رفاھی دانشجویان، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعھدات و پرداخت مطالبات موافقت به عمل آمد. ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز ھیأتھای امناء و ھیأتھای ممیزه در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه بوعلی سینا به موجب لایحه شماره ١٣٣ـ ١٣٩٧/١/٢٠ توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت به ابلاغیه شماره ١54٧/٩6ـ ١٣٩6/١٢/٨ موضوع پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١٢4٢ در خصوص ایراد سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه ھفتم ھیأت امنای مورخ ١٣٩5/٢/١ این دانشگاه به استحضار می رساند: موارد درخواستی دانشگاھھا جھت اخذ مجوز ھیأت امناء ابتدا در کمیسیون دائمی ھیأت امناء به صورت تخصصی بررسی شده و مصوبات این کمیسیون جھت تأیید نھایی در دستور کار ھیأت امناء قرار می گیرد. با توجه به اینکه در سال ١٣٩4 ،نامه (درخواست) انتخاب و رزومه مؤسسات حسابرسی از سوی دانشگاھھای عضو جھت بررسی اولیه و تأیید کمیسیون واصل نشده بود لذا موضوع، بدون بررسی در کمیسیون دائمی ھیأت امناء به طور مستقیم در دستور کار ھیأت امناء قرار گرفت و از آنجایی که این موضوع (انتخاب مؤسسات حسابرسی) مصوبه اولیه کمیسیون دائمی را نداشت و از طرفی جلسه بعدی ھیأت امناء ١٣٩5/١١/٢ بوده و تعیین مؤسسات حسابرسی در این جلسه برای سال ١٣٩4 با تاخیر زیادی مواجه می شده و لازم بوده که ھر چه سریعتر نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام گردد، بنابراین بر اساس تصمیم ھیأت امناء مقرر گردید که استثنائاً فقط برای سال ١٣٩4) صرفاً به مدت یک سال) انتخاب مؤسسات حسابرسی دانشگاھھا به کمیسیون دائمی تفویض گردد که این تصمیم برای سال ١٣٩4 انجام شده و به اتمام رسیده است. ھمچنین برابر مستندات پیوست و بر اساس بند «ز» ماده ٧ قانون نحوه تشکیل ھیأتھای امنای دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و ماده ١٧ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاھھا، تعیین مؤسسات حسابرسی برای سالھای ١٣٩5 و ١٣٩6 در تاریخ ھای ١٣٩5/١١/٢ و ١٣٩6/١٢/١4 توسط خود ھیأت امناء مصوب شده و انجام گرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه مصوبه موضوع پرونده فقط مربوط به سال ١٣٩4 بوده و اجرا شده است استدعای رد تقاضای سازمان بازرسی را دارد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بندھای (ز) و (ھـ) ماده ٧ مصوبه جلسات ١٨٣ و ١٨١ سال ١٣6٧ شورای عالی انقلاب فرھنگی موسوم به قانون تشکیل ھیأت امنای دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی ، وظایف و اختیارات ھیأت امناء به طور صریح مشخص شده است و تعیین حسابرس و خزانه دار جزء اختیارات ھیأت امناء قرار داده شده و امکان تفویض اختیار ھیأت امناء در این خصوص پیش بینی نشده است، بنابراین اینکه ھیأت امناء دانشگاه در مصوبه ١٣٩5/٢/١ انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال ١٣٩4 دانشگاه را به کمیسیون دائمی دانشگاه واگذار و تفویض کرده از حدود اختیارات ھیأت امناء خارج است و مغایر مصوبه شورای عالی انقلاب فرھنگی است، بنابراین مصوبه ١٣٩5/٢/١ ھیأت امناء دانشگاه، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماد ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

منبع : ایسنا